خدمات مرکز

بررسی و درمان زخم‌های دیابتی

بررسی و درمان زخم‌های دیابتی

بررسی و درمان زخمهای بستر

بررسی و درمان زخم‌های بستر

چکاپ خون رسانی اندام های تحتانی در بیماران دیابتی

چکاپ خون‌رسانی اندام‌های تحتانی در بیماران دیابتی

انجام جراحی های سرپایی

انجام جراحی های سرپایی

درمان زخم به صورت بستری با تمام بیمه های تکمیلی

درمان زخم به صورت بستری با تمام بیمه‌های تکمیلی

09904100620